Formella antagningskrav för huvudkursen

För studenter inom apotekarprogrammet gäller att studenten har tagit åtminstonde 150 högskolepoäng (hp; ECTS*), varav minst 60 hp (40 p) skall vara inom biovetenskap, farmaci eller farmaceutisk kemi, eller motsvarande kunskap från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk eller naturvetenskaplig utbildning.

För civilingenjörsprogrammen kemiteknik, molekylär bioteknik och bioinformatik gäller att studenten skall ha tagit minst 120 hp (80 p) varav 30 hp (20 p) inom biovetenskap.

För fristående kurs (d.v.s. att studenten går kursen utanför ovan nämnda ordinarie program) gäller att studenten har 150 hp (100 p), varav minst 60 hp (40 p) skall vara inom biovetenskap, farmaci eller farmaceutisk kemi, eller motsvarande kunskaper från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk eller naturvetenskaplig utbildning.

För preliminär anmälan och erhålla mer information, anmäl dig här.

Information för doktorander

Om du är doktorand finns det också möjlighet att gå kursen som ett led i din forskarutbildning. Du behöver då inte styrka de formella meriter som krävs ovan. Detta kräver att din handledare godkänner att du går kursen, samt är villig att betala kostnaden för kursen. Mer information om denna möjlighet finner du här.

Information för institutioner, universitet, organisationer och företag

Kursen i farmaceutisk bioinformatik kan ges som uppdragsutbildning för institutioner, universitet, organisationer och företag. Detta gör det möjligt för t.ex. lärare och forskare att gå kursen utan att behöva lämna in formella meriter för att bli antagen på kursen. Mer informaton om denna möjlighet finns här.


Om ECTS

ECTS står för “European Credit Transfer and Accumulation System” och är en standard för att kunna jämföra kunskapsnivå och prestation bland studenter på högre läroverk inom den Europeiska Unionen och andra sammarbetande Europeiska Nationer. En ECT motsvarar i Sverige 1,5 hp (högskolepoäng) eller 1 p enligt det gamla systemet.

För avslutade studier kan studenten tillgodoräkna sig 60 ECTS poäng (hp) per avslutat studieår vid fulltidsstudier. Detta motsvarar ungefär 1500-1800 studietimmar, oavsett olika länders standarder eller kvalifikationssystem. Detta underlättar för studenter och lärosäten som vill arbeta/samarbeta internationellt.

ECTS systemet gör det lättare för studiegivare att bedöma internationella studenters meriter. Detta är även någonting som är studenten till godo, eftersom det underlättar för internationella studier och tillgodoräknande av internationella kurser.

Kursen i farmaceutisk bioinformatik ger 7.5 högskolepoäng, vilket motsvarar 7.5 ECTS, och är således en kurs om 5 veckor och motsvarar ca. 200 studietimmar. Dessa kan tillgodoräknas din formella examen som en tillvalskurs även om du studerar utomlands.

          
Copyright © Pharmaceutical Bioinformatics (2020)